Produkty a výstupy

Realizace projektu RODOS bude mít pro ČR dva zásadní přínosy. První spočívá v přípravě nástrojů zvyšujících efektivitu dopravního systému v ČR, kdy veškeré technologie a aplikace budou realizovány v podobě poloprovozu. A tedy budou připraveny k reálnému nasazení v podmínkách ČR. V situaci, kdy zvyšující se globalizace národních ekonomik a integrace středoevropských a východoevropských zemí vytváří nové nároky na výkonnost transportního systému, je implementace moderních metod organizace a řízení dopravy klíčová k zachování konkurenceschopnosti ČR. Druhý přínos spočívá v možnosti nasazení vyvinutého komplexního systému analýzy vývoje a řízení mobility na trzích mimo ČR. Nabyté znalosti a vyvinuté technologie budou zařazeny do portfolia soukromých společností působících na zahraničních trzích v oblasti inteligentních dopravních systémů a vzhledem k vysokému stupni inovativnosti a zvolené aplikační metodě lze předpokládat jejich úspěšnost.

Systémy

 • Inovativní statický systém řízení dopravy v extravilánu – systém je schopen oproti současným řešením liniového řízení pracovat s novými daty a modely, bude pružněji reagovat na základě širšího spektra vstupních dat
 • Mobilní systém řízení dopravy v extravilánu – řešení umožňuje regulovat a organizovat dopravu například v místě prací na silnici, přitom zcela nezávisle na okolní infrastruktuře, avšak s využitím dynamického modelu mobility se „znalostí“ stavu dopravy v okolí
 • Centralizovaný systém řízení dopravy v intravilánu – systém přinese „umělou inteligenci“ umožňující optimální nastavení signálních plánů sítě světelných signalizačních zařízení
 • Systém výkonového zpoplatnění osobních vozidel – vedle architektury těchto systémů jsou zpracovávány různé metody zpoplatnění, a to včetně všech relevantních vstupů, jako jsou tarify či rozsah, které umožní zpoplatnit mobilitu osobních vozidel podle reálných dopravních výkonů

Technologie a aplikace

V rámci programu Centra pro rozvoje dopravních systémů vzniknou aplikace a technologie jež budou včleněny do existující infrastruktury:
 • Nové technologie pro sběr dopravních a mobilitních dat – technologie se vzorkovací metodou sběru dat z flotily desítek tisíc takzvaných „plovoucích vozidel“ a GSM sítí
 • Komplexní databáze mobility osob a zboží na území České republiky – fyzická databáze s jedinečným spektrem dat a rozhraním pro jejich přijímání a sdílení s navazujícími subsystémy
 • Dynamický model mobility – platforma integrující dopravní, emisní, energetický a meteorologický model, která přinese nejvyšší míru znalosti vývoje aktuální mobility osob a zboží, poskytne predikci budoucího vývoje a podporu řízení krizových situací
 • Uživatelsky orientovaný nástroj pro řízení mobility – aplikace, která v reálném čase pružně optimalizuje aktuální provoz na silniční infrastruktuře, trasu či jízdní řády veřejné dopravy na základě všech dostupných dat a behaviorálních modelů
 • Aplikace pro cestující, řidiče – také řidiči si pomocí svých smartphonů, navigací, tabletů či notebooků s připojením k internetu budou moci plánovat svou cestu podle skutečného stavu na silnicích
 • Aplikace pro dopravní odborníky – expertní systémy pro podporu klíčových strategických rozhodnutí v oblasti rozvoje silniční infrastruktury, zavádění regulačních opatření a podobně

Služby

Centrum RODOS bude přirozeně k vyvinutým systémům, aplikacím a technologiím garantovat a poskytovat také špičkové služby pro zajištění hladkého nasazení a bezproblémového provozu v podmínkách České republiky i za jejími hranicemi. Škála služeb bude zahrnovat mimo jiné:
 • Provozování systémů – komplexní servis pro spuštění a dlouhodobý provoz řešení dopravy v dané lokalitě
 • Služba update softwaru – průběžná aktualizace všech softwarových komponent zahrnutých do řešení pro řízení dopravy
 • Služba upgrade softwaru – nasazení nejnovějších verzí aplikací, které jsou začleněny do funkčního celku řízení dopravy
 • Technologický upgrade – záměna či doplnění využívaných technologií podle nejnovějšího sortimentu dostupného na světových trzích
 • Služba Service Desk a helpdesk – plná informační podpora zákazníků a uživatelů spolu s účinným zásahem při případném výpadku nebo jiné problematické či nestandardní situaci
 • Preventivní údržba – pravidelné servisní zásahy umožňující trvalé fungování systému v bezvadném stavu a bez poruch
 • Dálkový dohled – precizní monitoring všech částí řešení tak, aby případným komplikacím bylo zabráněno ještě v předstihu, nebo byly odstraněny v nejkratším možném termínu
 • Datové služby – rychlý a spolehlivý vysokokapacitní přenos dat mezi všemi subsystémy
 • Poradenské služby – konzultace a poradenství před, v průběhu i po nasazení řešení pro řízení mobility.

Aplikační oblasti centra RODOS