Partneři

Konsorcium je tvořeno 3 největšími technickými vysokými školami, 1 veřejnou výzkumnou institucí a 6 aplikačními firemami, které se řadí mezi přední hráče v oblasti IT technologií, software, sběru dat a zavádění inteligentních dopravních systémů do praxe na českém trhu. Konsorcium je sestaveno z partnerů, kteří byli vybráni pro řešení cílů SVA (Strategické výzkumné agendy), kterými jsou zavedení nových metod monitorování dopravy a mobility, jejich integraci se stávajícími metodami monitorování mobility resp. vytvoření komplexní informační nástavby nad dopravou a následné zavedení nových metod řízení a ovlivňování mobility, jejich testování a průběžné zdokonalování. S cílem dosažení maximální úrovně znalostí ,,z reálného světa" budou v průběhu projektu výstupy (metody, aplikace, technologie atd.) prakticky realizovány a dlouhodobě provozovány ve skutečných podmínkách. S ohledem na tento požadavek byla také navržena skladba partnerů RODOS. Vedle členů konsorcia byly přizvány ke spolupráci také instituce zodpovědné za provoz na pozemních komunikacích a provoz systémů veřejné dopravy ((Ministerstvo dopravy, Ostravské komunikace, Brněnské komunikace, Technická správa komunikací hlavního města Prahy, Policie České Republiky, Integrovaný záchranný systém a vybrané dopravní podniky). Centrum pro rozvoj dopravních systémů tvoří pečlivě vybraní partneři, kteří mají potenciál, zkušenosti, know-how, odborníky a zázemí k naplnění cílů strategické výzkumné agendy.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Technicky zaměřená univerzita s více než 160letou tradicí, která je garantem a koordinátorem centra RODOS skrze centrum excelence IT4Innovations. To sjednocuje řadu vědních oborů navázaných na informační a komunikační technologie a zároveň poskytuje obrovský výpočetní výkon a kapacitu pro ukládání dat.

www.vsb.cz

Centrum dopravního výzkumu

Veřejná výzkumná instituce, jediná v působnosti Ministerstva dopravy. Zaměstnává přes 140 špičkových odborníků, jejichž posláním je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností jak pro Ministerstvo dopravy, tak další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru.

www.cdv.cz

České vysoké učení technické v Praze

Jedna z nejstarších technických univerzit na světě, orientovaná na aplikaci vědy do praktického života. V centru RODOS je zastoupena Ústavem řídicí techniky a telematiky Fakulty dopravní a Centrem agentních technologií Fakulty elektrotechnické. Obě pracoviště přinášejí do konsorcia odborníky orientované například automatizaci, robotiku, systémové inženýrství či prvky umělé inteligence.

www.cvut.cz

Vysoké učení technické v Brně

Mezinárodně uznávaná vzdělávací instituce patřící k nejlepším na světě se do centra RODOS zapojila prostřednictvím Fakulty informačních technologií. Ta je nástupcem Ústavu informatiky a výpočetní techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky, který měl tradici již od roku 1964. Fakulta i její studenti každoročně sbírají řadu prestižních ocenění.

www.vutbr.cz

CAMEA, spol. s r.o.

Výrobce moderních systémů zpracování obrazů a signálů pro monitorování silničního provozu. Firma se dále věnuje výzkumu v řadě oblastí. Jsou to třeba metody a algoritmy zpracování obrazu a počítačového vidění, počítačová grafika a interakce člověka s počítačem, obrazové senzory a zpracování signálů s akcelerací technickými prostředky. Společnost také vyrábí a prodává obrazové senzory a zařízení pro zpracování obrazu.

www.camea.cz

CE-Traffic, a.s.

Přední poskytovatel dopravních dat a informačních služeb pro střední Evropu. Společnost pomocí unikátní technologie takzvaných plovoucích vozidel vytvořila velmi detailně pokrytou informační síť plynulosti dopravy v České republice, Polsku a Slovensku. Produkty firmy poskytují schematický a ikonický přehled stavu dopravy. CE-Traffic a.s. je strategickým partnerem společnosti T-Mobile Czech Republic a.s..

www.ce-traffic.cz

Central European Data Agency, a.s.

První firma plně se věnující pořizování a správě mapových podkladů v digitální formě. Je integrátorem oborových geografických a datových zdrojů a distributorem licencí k užití mapových podkladů a prostorových databází. Hlavním projektem je tvorba a aktualizace podrobné bezešvé mapy České a Slovenské republiky, která je vhodná i pro náročné aplikace založené na principech GIS.

www.ceda.cz

Skupina ELTODO

Skupina ELTODO je v centru RODOS zastoupena firmami ELTODO EG, a.s., a ELTODO dopravní systémy s.r.o. První z nich zabezpečuje komplexní projekty, dodávky, montáže, údržbu a servis v segmentech energetiky, dopravy, osvětlení a telematika, druhá pak vyvíjí tunelové systémy pro řízení dopravy, parkovací systémy a inteligentní dopravní systémy.

www.eltodo.cz

Kapsch Telematic Services spol. s r.o.

Společnost je součástí skupiny Kapsch, v níž zodpovídá za celostátní elektronický systém pro výběr mýtného v České republice a související servis v podobě implementace či poradenství. Vedle toho firma vyvíjí a poskytuje pokročilé telekomunikační služby. V portfoliu jsou též řešení pro řízení dopravy ve městech a inteligentní dopravní systémy.

www.kapsch.cz

KVADOS, a.s.

Společnost je specialistou na mobilní informační systémy a řízení zdrojů v terénu, který je respektován napříč 11 zeměmi Evropy. Filozofií firmy je poskytovat klientům řešení s vysokou přidanou hodnotou, jež zákazníkům zajistí dlouhodobý informační, technologický i kapacitní náskok. Až 15 % z ročního obratu proto KVADOS, a.s., investuje do vlastního výzkumu a vývoje.

www.kvados.cz

Kontakty

V Centru pro rozvoj dopravních systémů spolupracuje řada špičkových odborníků. V jejich čele stojí:

Ing. Martin Hájek

hlavní manažer centra

Telefon: +420 597 329 155
GSM: +420 731 564 000
E-mail: martin.hajek@vsb.cz

A kde fyzicky sídlíme? Najdete nás zde:

Centrum pro rozvoj dopravních systémů – RODOS
Podnikatelský inkubátor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
Studentská 6202/17
708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika