Centrum RODOS

Centrum pro rozvoj dopravních systémů RODOS je největším současným subjektem působícím v oblasti aplikovaného výzkumu v odvětví dopravy se zaměřením na monitorování, řízení silniční dopravy a jejího financování. Centrum RODOS tvoří tři největší technické vysoké školy v ČR, jedna veřejná výzkumná instituce a šest podniků, které patří mezi přední dodavatele a výrobce v oblasti IT technologií, software, sběru dat a zavádění inteligentních dopravních systémů do praxe na českém trhu. Činnost centra RODOS je spolufinancována Technologickou agenturou ČR. Strategickým cílem Centra je vytvořit nad silniční dopravou pomocí nových nástrojů dopravní informatiky komplexní informační nástavbu a integrovat ji do stávajících telematických systémů. Jádrem centra RODOS, který v následujících 6 letech řeší 6 základních a vzájemně se doplňujících výzkumných tematických okruhů z oblasti dopravy, je Dynamický Model Mobility ČR (DMM integruje dynamický model pohybu osob, vozidel, zboží a s tím souvisejících informací v rámci celého území ČR). Tento model a jeho provoz nalezne široké využití nejen v dopravě a dalších síťových odvětvích, ale také při výkonu státní a veřejné správy nebo při budoucí realizace konceptů tzv. Smart Cities. Z našeho pohledu provoz a průběžný rozvoj DMM představuje nikoliv postačující, ale nutnou výchozí podmínku dalšího rozvoje ČR směrem k prosperující znalostní společnosti v oblasti inteligentních dopravních systémů.

Financování

Centrum je financováno programem Technologické agentury ČR na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „Centra kompetence“ a spolufinancováno partnery centra. Centrum je vytvářeno s ideou průběžného zvyšování konkurenceschopnosti ČR v oblasti inteligentních dopravních systémů a jeho činnost je plánována i po ukončení finanční podpory. Trvání finanční podpory centra: 1.5. 2012 – 31. 12. 2018 Celkový rozpočet centra: 211 800 000 Kč Prostředky pro financování poskytla ve výši 70 % Technologická agentura České republiky, zbývajících 30 % zajistili samotní řešitelé z vlastních zdrojů.

Důvody vzniku centra

Česká dopravní síť aktuálně složitě čelí náporu mobility osob a zboží, přitom nelze její kapacitu nadále snadno rozšiřovat. Je tedy nutné hledat jiné způsoby jak dopravu účinně monitorovat, modelovat, řídit a efektivně zpoplatnit. Takovýto náročný úkol musí být řešen nejmodernějšími metodami, s využitím nejlepších technologií a v souladu s potřebami a zájmy státu i komerční sféry. Proto vznikl RODOS, který je součástí národního superpočítačového centra IT4Innovations. RODOS spojuje špičkové technické univerzity, specializované vědecké instituce a tuzemské firmy, jež jsou lídry ve svých oborech, do sdružení, které má nejen smělé plány, ale též potenciál a reálnou sílu je naplnit. Jako řešitelé si uvědomujeme strategickou pozici České republiky uprostřed Evropy. Sledujeme trendy v zahraničí a připravíme takové systémy, které budou spolupracovat s aplikacemi okolních států.

Kde nás najdete

Centrum RODOS tvoří subjekty z celé České republiky, jeho působení je však pod záštitou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ona je místem, které byste si mohli v mapě zobrazit jako virtuální sídlo Centra pro rozvoj dopravních systémů. Právě Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava totiž stojí také za centrem excelence IT4Innovations, jehož takzvaný ostravský superpočítač poskytuje nezbytnou výpočetní kapacitu pro zpracovávání a ukládání obrovského množství dopravních dat.